You are currently viewing Valmarine modules (CPU, NCU, DMU, BOU 8, AIU 8, BIU 8, PIC 2)

Valmarine modules (CPU, NCU, DMU, BOU 8, AIU 8, BIU 8, PIC 2)

Manufacturer:
Part number:
Failure description:
Valmarine / NELES Automation / METSO Automation

CPU – A413000
NCU – A413015
DMU – A413063
BOU 8 – A413150
BOU 8 – D200535
AIU 8 – A413125
BIU 8 – A413140
PIC 2 – A413240A

Repaired and refurbished